Spot på kommunens medarbejderundersøgelse om trivsel og arbejdsplads 2022


Knap 80 procent besvarede undersøgelserne, hvilket er rigtig positivt, da den høje svarprocent giver en valid undersøgelse og dermed et godt udgangspunkt for at behandle resultaterne.

Overordnet set viser resultaterne af undersøgelsen, at vi er lykkedes med at fastholde trivselsniveauet fra 2020 og samtidig skabe små forbedringer.

Dette i en tid, som har været kendetegnet af større usikkerhed end normalt, hvor fællesskabet og arbejdsopgaverne har været udfordret af den økonomiske situation i Silkeborg Kommune og rekrutteringsudfordringer på særligt velfærdsområderne har presset organisationen og den enkelte medarbejder.

Motivation, mening og engagement i arbejdet
Trivselsundersøgelsen tegner et billede af, at Silkeborg Kommune er en arbejdsplads, hvor man er både motiveret og engageret i sit arbejde. Derudover er det værd at bemærke, at de ansatte generelt oplever gode samarbejdsrelationer, både medarbejdere imellem og mellem medarbejder og leder.

- Det at have samarbejdsrelationer, som er præget af tillid og respekt, er særlig vigtigt i en tid, hvor vi sammen skal finde løsninger. Samtidig er det en forudsætning for, at den enkelte formår at forholde sig nysgerrig og sætte egne kompetencer i spil, siger Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Silkeborg Kommune.

Den største udfordring i forhold til trivslen skyldes krav i arbejdet - særligt behovet for at arbejde hurtigt. Den oplevede travlhed kan også aflæses i de ansattes oplevelse af mangel på hænder, hvor hver femte medarbejder oplever mangel på hænder i dagligdagen.

Oplevelsen af manglen på hænder forstærkes af rekrutteringsudfordringer, et stigende sygefravær og en høj personaleomsætning – hvor mange er nye i organisationen.

Undersøgelser peger på, at oplevelsen af mening, indflydelse og gode samarbejdsrelationer kan ses som kompenserende faktorer, da de spiller en stor rolle i den oplevede trivsel, og hvordan man håndterer travlhed og krav i arbejdet.

Hovedudvalget har af samme grund besluttet at fastholde fokusset på Åben dialogkultur, hvor netop tilliden til at kunne tale åbent med hinanden om de vigtige ting er centrum.

Indeklima, støj og ergonomi
Den fysiske APV peger på, at de største udfordringer omhandler Indeklima, Støj og Akustik og Ergonomi. Udfordringerne er dermed de samme, som ved den sidste måling i 2020. Der er dog flere i dag, der oplever udfordringer med temperaturen, end det har været tilfældet tidligere, hvilket naturligt hænger sammen med beslutningen om at skrue ned for varmen.

Generelt kan udfordringerne i arbejdsmiljøet være meget forskellige fra sted til sted, og derfor er alle MED-udvalg også i gang med behandlingen af undersøgelserne og udarbejdelsen af handleplaner, således vi også i fremtiden vil have et godt arbejdsmiljø i Silkeborg Kommune.

Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.